Undervisningen

 

To semestreSkoleåret er opdelt i to semestre.

 

Fremtidens skole

I løbet af året vil vi drøfte og være eksperimenterende i forhold til, hvilke tanker vi gør os om fremtidens overbygning og fremtidens folkeskole i det hele taget.

 

Læsning og læsebånd

Læsning skolens vigtigste opgave. Læsning har betydning for alle de øvrige fag. Læsning er en fælles opgave for forældre og lærere. Brårup Skole har indført læsebånd. Med læsebånd menes der, at der i skemaet afsættes tid til læsestyrkende aktiviteter hver dag f.eks. højtlæsning, selvstændig læsning af skøn- eller faglitteratur. Indholdet i læsebåndet varierer selvfølgelig fra årgang til årgang, men har som formål at fremme elevernes læsning. I overbygningen kan læsning i læsebåndet styrke elevens viden og danne grundlaget for arbejdet i fagene.

Alle elever er forpligtiget på at læse hver dag. Læsebåndet kører minimum 4 gange ugentligt á 25 min.

•    Læsefærdig, -hastighed og forståelse
•    Læselyst og læseglæde
•    Ordforråd og ordkendskab
•    Fokus på læsetyrkende aktiviteter
•    Genrekendskab
•    Viden om fagenes tekster og sprog. F.eks matematik, biologi, historie, hjemkundskab.

 

Idræt

Idræt og bevægelse har høj prioritet. Fra 7. – 9. tilbydes der et stort udbud af valgfag, hvor der er flere idrætsmuligheder.

Eleverne lærer med hele kroppen, og sundhed og motion er med til at skabe trivsel og velvære for den enkelte. Det skærper koncentrationsevnen, og elever har brug for at bevæge sig mindst 60 min hver dag.

 

Fællesskabsuger

Skolen har hvert år 2 fællesskabsuger, én i efteråret og én i foråret, hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange. Formålet med fællesskabsugerne er at styrke sammenholdet på hele skolen og lære andre årgange at kende, idet små og store elever samarbejder ud fra et overordnet tema. Skolefesten afholdes i forbindelse med fællesskabsugen i foråret.                                                                                                                                             Hver uge har sit eget tema. Den første fællesskabsuge i skoleåret 2015-16 er uge 41 og den har temaet: Udeskole. Næste fællesskabsuge er uge 11 - Minisamfund.

 

Lejrskoler

Alle elever kommer på lejrskole 3 gange. Minilejrskole i indskolingen (3. klasse), lejrskole på mellemtrinnet (6. klasse) og lejrskole i overbygningen (8. klasse). Der opkræves 60 kr. pr. dag til kost i indskolingen, 70 kr. pr. dag til kost på mellemtrinnet og 80 kr. pr. dag til kost i overbygningen. Selve opholdet og transporten betales af skolen.

 

Selvstyrende team

Skolen arbejder med selvstyrende team, hvilket giver større fleksibilitet i forbindelse med planlægningen af undervisningen. Målet er, at barnets skoledag struktureres ud fra teamets overvejelser omkring faglighed, arbejdsformer, sociale mål og behov for leg. Desuden at sikre tryghed for barnet med få voksne omkring sig. Det selvstyrende team dækker så vidt muligt vikartimerne på årgangen.

 

Holddannelse

På alle årgange arbejdes med holddannelse som pædagogisk princip. Holddannelse sker i forskellige fag i varierende perioder.                                   Målet med holddannelse er at udvikle elevens evner, fremme tilegnelsen af kundskaber og færdigheder bedst muligt og fastholde elevens lyst til at lære.

 

Klassedannnelse

Ud fra en samlet vurdering af skolens situation beslutter skolelederen og skolebestyrelsen hvor mange klasser der skal dannes. Der lægges vægt på at starte i ”små klasser”. Ved eventuel sammenlægning af klasser eller oprettelse af en ny klasse i skoleforløbet beslutter skolens ledelse, efter hvilket princip sammenlægningen skal foregå. I samråd med årgangens lærerteam søges der taget hensyn til forskellige faktorer. Det er ledelsens ansvar at sørge for skriftlig information og indkalde til forældremøde ved evt. klassesammenlægninger.

 

Pusterummet

Pusterummet er et alternativt undervisningstilbud, der indgår som et led i den rummelige skole med plads til forskellighed. Men man går stadig i samme klasse og har de samme klassekammerater og de samme lærere. Pusterummet har et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og eleven.

Pusterummet giver mulighed for:

•    at eleven kan få et pusterum
•    at klassen kan få et pusterum
•    at lærere og pædagoger kan få et pusterum

Her kan man komme i kortere eller længere tid, hvis man har brug for:

•    en pause i den almindelige hverdag
•    at lære på en anden måde
•    hjælp til konflikter
•    hjælp til at tro på sig selv
•    hjælp til at være en god kammerat
•    hjælp til at få gode venner
•    hjælp til at ændre dårlige vaner
•    hjælp til at få styr på relevante ting og aftaler
•    mere voksentid og nærvær, end der vil være mulighed for i klassen

Pusterummet holder til ved Brårup Fritidscenter. Hvis I vil i direkte kontakt til Pusterummet er det på mobilnr. 23498516 eller 51376538.

 

Specialcentret

Skolen tilbyder elever med særlige vanskeligheder ekstra hjælp og støtte. Specialcentret arbejder forebyggende i de mindste klasser. Der sættes ind på at opfange elever med vanskeligheder så tidligt som muligt og starte en kompensatorisk undervisning. Når en elev indstilles til specialundervisning, orienteres forældrene om formålet med og indholdet af støttetilbudet.

Forældrene er medbestemmende i både opstart og i den løbende vurdering af barnets udvikling.

 

Tosprogede elever - skolehjemvejleder

Børn med anden kulturel og sproglig baggrund end dansk vil gennem hele skoleforløbet få/tilbydes sprogstøtte af skolens sprogstøttelærere. Tosprogskoordinator Bente Christensen træffes på skolen.                                                                                                                   Skolehjemvejleder for tosprogede familier – Charlotte Skov Urup tlf.nr. 2335-5967, er ansvarlig for udvikling af samarbejdet mellem hjem og skole, og kan altid kontaktes enten på tlf. eller mail - [email protected]

 

PPR

Pædagogisk-psykologisk rådgivning er et tilbud til alle børn i Skive Kommune. PPR rådgiver om støtte, fagligt og socialt til børn med indlæringsvanskeligheder i forhold til deres videre udvikling og trivsel. Personalet har tavshedspligt om alle forhold, der vedrører enkeltpersoner og familier, så I kan som forældre trygt henvende jer, såfremt I har spørgsmål om jeres barns udvikling.

PPR´s personale er:

Louise Emilie Ervolder - psykolog i alm. klasser

Helle Wium Krog - psykolog for 0. - 6. klasser og "talebørn"

Jan Holmgaard Nielsen - psykolog for specialklasser 7. - 10. klasser

Bente Kjær - tale- og hørekonsulent

Bodil Skipper - læsekonsulent

De træffes lettest via PPR’s telefon 99 15 13 83 fra kl. 8.00 - 9.00

 

Fritidsvejledning

Fritidsvejlederen har et tæt samarbejde med klasselærerne og forældrene, med skolens kontaktpolitibetjent og sagsbehandleren i skoledistriktet.
Fritidsvejlederen kan tage initiativ til oprettelse af nye aktiviteter i skolens distrikt, når der opstår behov, samt hjælpe elever i gang med et fritidstilbud.
Fritidsvejleder er Gitte Frederiksen tlf.nr. 2161-5800 og hun kan træffes på skolen.

 

Ungdoms- og uddannnelsescentret

Hanna Bitsch er skolens UU-vejleder.

Målet med vejledningen i 8.-9. kl. er, at alle elever er godt rustet til at træffe valg om fremtidig uddannelse og job, når de forlader folkeskolen. Ud over den generelle standardvejledning, som alle elever har brug for, vil vejledningen blive rettet mod de elever, der har et særligt behov.

For de fleste elever vil vejledningen fra forældrene, lærerne, den generelle standardvejledning, oplysninger fra hjemmesider og åbent hus dage på ungdomsuddannelserne være tilstrækkelig, når de skal træffe deres valg om ungdomsuddannelse. Elever, der har et særligt behov vejledning, kan kigge indenfor på skolens vejlederkontor eller tage kontakt til en lærer for at komme på besøg. Der kan her både være tale om individuelle eller gruppesamtaler, mentor, netværksgrupper eller særlige tilrettelagte undervisningsforløb.

UU-vejlederen har kontortid hver ons og tors fra 9 – 11.30, samt efter aftale. Hun kan kontaktes på tlf. 2448-1656 og på mail: [email protected]