Udeskole på Brårup Skole

Indian Summer i Brårup

Her under menupunktet "Udeskole" vil vi fortælle lidt om Brårup Skoles udeskoleprojekt. Der foregår mangt og meget på klasser og årgange og det vil være lidt tilfældigt, hvad der når frem til skoleporten. Vi håber dog, eksemplerne vil være både illustrative og inspirerende.

Billedserien: Skole og fritidscenter benytter sig flittigt af "gården", Brårup Skoles nedlagte husmandssted på Thorsvej 17. For de yngste elever bliver det til hele "gårduger" med undervisning, bevægelse og leg. På billederne ser vi anden årgang, der arbejder med planter, snegle og naturens farver. På nogle af de efterfølgende billeder er årgangen ved Flyndersø, hvor de lærer flere plantearter at kende, og hvor fund fra heden bliver brugt til at lave symmetriske "mandala"-figurer. Hjemme bliver oplevelserne bearbejdet og eleverne skriver om det.

Fjerde årgang laver praktiske opgaver i tilknytning til et vikingeemne, der også indbefattede en ekskursion til vikingeborgen Fyrkat ved Hobro. Det er et stort løft, at kommunen har afsat penge til bustransport.

En årgang er på Brokholm, hvor naturvejlederen fortæller om fiskens fysiologi og klassen prøver at dissekere og undersøge. Naturligvis kan en regnbueørres også spises. Sanseapparatet bliver aktiveret, når læringen foregår i det fri.

En klasse besøger en jættestue og går på opdagelse ved Vadum i Vestsalling.

Byens rum bliver inddraget, når de store tager på virksomhedsbesøg, i praktik eller på tematisk byvandring.

Skolens udearealer har været nedslidte og uinspirerende. Det er der blevet gjort noget ved. Henover sommeren 2016 er skolegården blevet renoveret og der er blevet lavet boldbaner, klatre- og bevægeinstallationer samt ryddet op i krat og hjørner.

Eleverne indtager uderummet i takt med, at det bliver klargjort. Der er udendørs leg og "indian summer" i Brårup mens disse linjer skrives.

(SK)

Hvad er udeskole?

Udeskole handler om at arbejde med læringsmålstyret undervisning i vekselvirkning mellem inde- og uderum inden for en bred vifte af fag og på forskellige trin. Brårup Skole har koblet sig på undervisningsministeriets udeskoleprojekt og er således en af de 33 skoler der deltog i udviklingsarbejdet fra skoleåret 2015-16.

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. Det kunne eksempelvis være skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser mv.

I Skoven-i-skolen finder vi en bredere og mere realistisk tilgang til begrebet udeskole:

Det er udeskole, hvis en klasse bliver undervist ude ca. ½ dag om ugen igennem året – også selv om det ikke foregår i et par vintermåneder, hvor regelmæssigheden er noget mindre.

Det er udeskole, hvis en klasse regelmæssigt (se nedenfor) flytter undervisningen i nærområdet, i bymiljøet og i de nærliggende grønne områder.

Udeskole er en integreret del af årsplanen, dvs. at læreren (eksplicit) har overvejet hvad, hvorfor, hvordan og i hvilken faglig sammenhæng udeskole bidrager til elevernes læring i de faglige sammenhænge, hvor undervisningen foregår i ”det udvidede klasserum”.

Udeskole er en brev vifte af mulige aktiviteter. Ofte er de organiseret efter HJEMME-UDE-HJEMME princippet. Det vil sige: forberedelse på skolen, udeskoleaktivitet og derefter bearbejdning og evaluering hjemme.

Udeskoleaktiviteterne kan, med overlap, kategoriseres som

Den grå udeskolezone: Det der foregår på skolens område. Frikvarter, bevægelse og sociale øvelser og lege, klasserumsaktiviteter som forlænges ud på skolens areal. Udeskolearealet er netop blevet renoveret (sommer 2016).

Den grønne udeskolezone: Her er fokus på naturfagene og vores forhold til naturen. Naturligvis inddrager vi også lokalområdets kulturhistorie, når vi er afsted. Vi skal bruge vores kræfter, undersøge naturen og blive miljøbevidste.

Den blå udeskolezone: Byens rum og virksomhederne. Her finder vi også praktikforløb, virksomhedsbesøg og den samfundsfaglige forståelse, som gerne skulle blive styrket ikke mindst i overbygningen. Lokalsamfundets kulturhistorie inddrages.